Skip to content

Rapide Shipping BV
Postbus 19
4250 DA Werkendam
+31 183 730760
KVK 23092240
info@rapideshipping.nl
www.rapideshipping.nl

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Rapide Shipping BV in het kader van onze dienstverlening (hierna: Rapide). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.
Rapide is werkzaam in diverse takken van de binnenvaart en heeft diverse dochterondernemingen: Rapide Bevrachting BV, Rapide Zandhandel BV, Rapide Scheepvaart BV en Rapide Dredging BV (hierna: Rapide).

1. Privacy
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens
Rapide kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
2.1 Algemene gegevens:
Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling of verzoek te kunnen verwerken, terug te koppelen indien nodig en het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.
Onder deze categorie vallen onder andere de volgende gegevens:
– Naam
– Adres (postcode en woonplaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

2.2 Verkeersgegevens:
Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen waaronder uw surfgedrag op de website. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.
2.3 Fraude:
Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.

3. Cookies, Analytics of vergelijkbare technieken
Rapide Shipping BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De website van Rapide Shipping B.V. verzameld gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Bijzondere persoonsgegevens
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Rapide kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rapideshipping.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

5. Bewaartermijn
Rapide zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@rapideshipping.nl.

6. Verwerking door derden
Rapide Shipping BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rapide Shipping BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rapide en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rapideshipping.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rapide wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Beveiliging
Rapide Shipping BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rapideshipping.nl.

9. Disclaimer
Rapide is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Directie Rapide Shipping BV, 2018

Back To Top